ilze.ucoz.lv

Svētdiena, 18.11.2018, 12:11
Sveicināti Viesi

Reģistrācija
Ieeja

Failu katalogs


Sākums » Faili » Mani faili

Google Chrome
[ · Ielādēt attālināti (557 KB) ] 12.10.2009, 15:04


Google Chrome Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Šie Pakalpojuma noteikumi attiecas uz Google Chrome izpildāmā koda versiju. Google Chrome pirmkods pieejams bez maksas, ievērojot atvērtā koda programmatūras licences līgumu, kas pieejams vietnē http://code.google.com/chromium/terms.html.

1. Jūsu attiecības ar Google

1.1. Uz Google produktu, programmatūras, pakalpojumu un tīmekļa vietņu izmantošanu (šajā dokumentā turpmāk “Pakalpojumiem” un, izņemot visus pakalpojumus, kurus Google nodrošina saskaņā ar atsevišķu rakstisku vienošanos) attiecas likumīgas vienošanās noteikumi, kas noslēgta starp jums un Google. “Google” ir uzņēmums Google Inc., kura galvenais birojs atrodas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Šajā dokumentā izskaidrots, kā tiek veidota vienošanās, un minēti daži vienošanās noteikumi.

1.2. Ja vien ar Google nav noslēgta citāda rakstiska vienošanās, jūsu līgumā ar Google vienmēr tiks iekļauti vismaz šajā dokumentā iekļautie noteikumi un nosacījumi. Turpmāk tekstā saukti par “Vispārējiem noteikumiem”. Atvērtā pirmkoda programmatūras licences Google Chrome pirmkodam izveido vairākas atsevišķas vienošanās. Ierobežotā apjomā atvērtā pirmkoda programmatūras licences skaidri aizstāj šos Vispārējos noteikumus, atvērtā pirmkoda licences nosaka jūsu līgumu ar Google, Google Chrome vai citu noteiktu Google Chrome daļu izmantošanu.

1.3. Visas vienošanās ar Google papildus Vispārējiem noteikumiem iekļaus arī visu Juridiskos paziņojumu noteikumus, kas piemērojami Pakalpojumiem. Visi tālāk tekstā tiek saukti par “Papildu noteikumiem”. Ja uz Pakalpojumu attiecas Papildu noteikumi, tie ir pieejami lasīšanai kā Pakalpojuma sastāvdaļa vai pieejami Pakalpojuma lietošanas laikā.

1.4. Vispārējie noteikumi kopā ar Papildu noteikumiem veido juridiski saistošu vienošanos starp jums un Google atbilstoši tam, kā izmantojat Pakalpojumus. Ir svarīgi uzmanīgi izlasīt šos noteikumus. Kopā šī likumīgā vienošanās tālāk tekstā tiek saukta par “Noteikumiem”.

1.5. Ja Papildu noteikumos un Vispārējos noteikumos ir pretrunīgi apgalvojumi, vispirms saistībā ar Pakalpojumu ir jāizpilda Papildu noteikumi.

2. Noteikumu pieņemšana

2.1. Lai izmantotu Pakalpojumus, vispirms jāpiekrīt Noteikumiem. Nedrīkst izmantot Pakalpojumus, ja neesat piekritis Noteikumiem.

2.2. Noteikumus var pieņemt:

(A) noklikšķinot uz atbilstošās opcijas, ko Google nodrošina lietotāja saskarnē visiem Pakalpojumiem, tādējādi pieņemot Noteikumus vai piekrītot tiem; vai

(B) faktiski izmantojot Pakalpojumus. Tādā gadījumā jums jāsaprot un jāpiekrīt, ka Google no šī brīža uzskata Pakalpojumu izmantošanu kā Noteikumu pieņemšanu.

3. Noteikumu valoda

3.1. Ja Google ir sniedzis Noteikumu angliskās versijas tulkojumu, jūs piekrītat, ka tulkojums ir sniegts tikai jūsu ērtībai un jūsu attiecībās ar Google noteicošās ir Noteikumu angliskās versijas.

3.2. Ja Noteikumu angliskā versija ir pretrunā ar tulkoto versiju, priekšroka ir angļu valodas versijai.

4. Google Pakalpojumu sniegšana

4.1 Google ir filiāles un apakšuzņēmēju likumīgas struktūrvienības visā pasaulē (“Filiāles un apakšuzņēmēji”). Dažreiz šie uzņēmumi sniegs Pakalpojumus Google vārdā. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Filiāles un Apakšuzņēmēji ir pilnvaroti sniegt jums Pakalpojumus.

4.2. Google pastāvīgi veic jauninājumus, lai saviem lietotājiem nodrošinātu vislabāko iespējamo funkcionalitāti. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Google sniegto Pakalpojumu forma un veids var dažkārt mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

4.3. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Google, kā daļu no šīs pastāvīgās uzlabošanas, drīkst pārtraukt (pastāvīgi vai īslaicīgi) jums vai lietotājiem kopumā sniegt konkrētus Pakalpojumus (vai jebkuras Pakalpojumu funkcijas) pēc Google izvēles, iepriekš par to nebrīdinot. Jūs drīkstat pārtraukt izmantot Pakalpojumus jebkurā laikā. Jums nav īpaši jāinformē Google, ja beidzat izmantot Pakalpojumus.

4.4. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka, ja Google liedz piekļuvi jūsu kontam, jums, iespējams, būs liegta piekļuve Pakalpojumiem, savai konta informācijai vai jebkuriem failiem, vai citam saturam, kas atrodas jūsu kontā.

5. Jūsu izmantotie Pakalpojumi

5.1. Jūs piekrītat izmantot Pakalpojumus tikai mērķiem, ko atļauj (a) Noteikumi un (b) visi piemērojamie likumi, regulas vai vispārēji pieņemtā prakse, vai vadlīnijas attiecīgajā jurisdikcijā (arī visi likumi, kas attiecas uz informācijas vai programmatūras eksportēšanu un importēšanu Amerikas Savienotajās Valstīs un citās atbilstošajās valstīs).

5.2. Jūs piekrītat, ka neuzsāksit nekādas darbības, kas traucē Pakalpojumiem (vai serveriem un tīkliem, kas ir saistīti ar Pakalpojumiem) vai pārtrauc tos.

5.3. Jūs piekrītat, ka nekādos nolūkos neatjaunosit, nedublēsit, nekopēsit, nepārdosit, netirgosit un nepārdosit Pakalpojumus tālāk, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Google noslēgtu īpašu vienošanos jums ir atļauts to darīt.

5.4. Jūs piekrītat, ka vienpersoniski esat atbildīgs (un ka Google nav atbildīgs attiecībā pret jums vai trešo personu) par jebkuru jūsu Noteikumos minēto saistību pārkāpumu un par visām šādu pārkāpumu iespējamām sekām (arī par visiem iespējamiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko radīsit Google).

6. Konfidencialitāte un jūsu personiskā informācija

6.1. Lai iegūtu informāciju par Google datu aizsardzības praksi, lūdzu, skatiet Google Konfidencialitātes politiku, apmeklējot vietni http://www.google.co.uk/privacy.html. Šajā politikā izskaidrots, kā Google rīkojas ar jūsu personisko informāciju un aizsargā jūsu konfidencialitāti Pakalpojumu izmantošanas laikā.

6.2. Jūs piekrītat, ka jūsu informācija tiek izmantota saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku.

7. Pakalpojumu saturs

7.1. Jūs saprotat, ka par visu informāciju (piemēram, datu failiem, rakstītu tekstu, datoru programmatūru, mūziku, audiofailiem vai citām skaņām, fotoattēliem, videoierakstiem vai citiem attēliem), kas jums var būt pieejama kā Pakalpojuma daļa vai Pakalpojuma izmantošanas rezultāts, vienpersoniski ir atbildīga persona, kas izveidojusi šo saturu. Visa šī informācija tālāk tekstā saukta par “Saturu”.

7.2. Jums jāzina, ka jums sniegto Saturu, kas ir daļa no Pakalpojumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar reklāmām Pakalpojumos un sponsorēto Saturu Pakalpojumiem, iespējams, ir aizsargātas ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var piederēt sponsoriem vai reklāmdevējiem, kuri sniedz šo Saturu Google (vai citām personām, vai uzņēmumiem, kas darbojas to vārdā). Jūs nedrīkstat mainīt, izīrēt, nomāt, aizņemties, pārdot, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus, balstoties uz šo Saturu (gan pa daļām, gan kā vienotu veselu), izņemot gadījumus, kad Google vai šī Satura īpašnieks ir jums īpaši izteicis šādu atļauju atsevišķā līgumā.

7.3. Google patur tiesības (bet neuzņemas par pienākumu) iepriekš filtrēt, pārskatīt, atzīmēt ar karodziņiem, filtrēt, mainīt, atsaukt vai noņemt jebkādu vai visu Saturu no jebkura Pakalpojuma. Dažiem Pakalpojumiem Google var sniegt rīkus, lai filtrētu izteikti seksuāla rakstura saturu. Šie rīki ietver arī ir SafeSearch priekšrocības iestatījumus (skatiet http://www.google.co.uk/help/customize.html#safe). Turklāt ir komerciāli pieejami pakalpojumi un programmatūra, kas ļauj ierobežot piekļuvi materiālam, kurš jums nav vēlams.

7.4. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, varat saskarties ar Saturu, kas var likties apvainojošs, nepiedienīgs vai nevēlams, un ka šādos gadījumos jūs pats uzņematies atbildību par Pakalpojumu izmantošanu.

7.5. Jūs piekrītat, ka esat vienpersoniski atbildīgs (un Google nav atbildīgs attiecībā pret jums vai kādu trešo personu) par jebkuru jūsu Pakalpojumu izmantošanas laikā izveidoto, pārsūtīto vai attēloto Saturu un par jebkādām jūsu darbības sekām (tostarp visiem zudumiem vai bojājumiem, kas var rasties Google), kas var rasties šādas darbības rezultātā.

8. Īpašuma tiesības

8.1. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Google (vai Google licences devējiem) pieder visas likumīgās tiesības, īpašumtiesības uz Pakalpojumiem un līdzdalību tajos, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas eksistē Pakalpojumos (neatkarīgi no tā, vai šīs īpašības ir reģistrētas un kurā pasaules daļā šīs tiesības pastāv).

8.2. Izņemot, ja rakstiski esat ar Google vienojies citādi, nekas Noteikumos nedod jums tiesības izmantot nevienu no Google tirdzniecības nosaukumiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, logotipiem, domēnu vārdiem un citiem konkrētiem preču zīmju elementiem.

8.3. Ja jums ir piešķirtas skaidri formulētas tiesības izmantot kādu no šīm zīmola funkcijām atsevišķā ar Google noslēgtā rakstītā līgumā, jūs piekrītat, ka izmantosiet šīs funkcijas tikai saskaņā ar šo līgumu, visām piemērojamām Noteikumu prasībām un Google zīmola funkcijas izmantošanas vadlīnijām, kas laiku pa laikam tiek atjauninātas. Šīs vadlīnijas var apskatīt internetā vietnē http://www.google.co.uk/permissions/guidelines.html (vai līdzīga adrese, ko Google laiku pa laikam var izveidot šādam nolūkam).

8.4. Google atzīst un piekrīt, ka saskaņā ar Noteikumiem tas neiegūst tiesības, īpašumtiesības vai procentus no jūsu (vai jūsu licences devēja) Pakalpojumos iesniegtā, publicētā, pārsūtītā vai attēlotā Satura, tostarp jebkuras intelektuālā īpašuma tiesības, kas eksistē šajā Saturā (neatkarīgi no tā, vai šādas tiesības ir reģistrētas vai nē, un kurā pasaules daļā šīs tiesības eksistē). Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par šo tiesību aizsargāšanu un realizēšanu un ka Google tas nav jādara jūsu vietā, izņemot gadījumus, kad esat rakstiski vienojies ar Google par citiem nosacījumiem.

8.5. Jūs piekrītat, ka neizņemsit, neslēpsit un nemainīsit nevienu īpašuma tiesību paziņojumu (tostarp autortiesību un preču zīmju paziņojumus), kas var būt pievienoti Pakalpojumiem vai iekļauti tajos.

8.6. Jūs piekrītat, ka, izmantojot Pakalpojumus, jūs neizmantosit nevienu uzņēmuma vai organizācijas preču zīmi, pakalpojuma zīmi, firmas nosaukumu un logotipu veidā, kas varētu radīt neskaidrības par šīm zīmēm, nosaukumiem vai logotipiem, vai ir paredzēts šādu neskaidrību radīšanai, izņemot gadījumu, kad esat saņēmis skaidri formulētu rakstisku atļauju no Google.

9. Google licence

9.1. Google sniedz jums personisku, globālu, nepiešķiramu un neekskluzīvu licenci, uz kuru neattiecas autoratlīdzība, lai jūs varētu izmantot programmatūru, ko Google jums nodrošina kā daļu no Pakalpojumiem (tālāk saukta par “Programmatūru”). Šī licence ir paredzēta tikai, lai sniegtu jums iespēju izmantot un baudīt Google nodrošinātos Pakalpojumus veidos, ko atļauj Noteikumi.

9.2. Saskaņā ar 1.2. sadaļu jūs nedrīkstat (un nedrīkstat ļaut nevienam citam) kopēt, mainīt, izjaukt, dekonstruēt, dekompilēt vai kā citādi izvilkt Programmatūras vai kādas tās daļas avota kodu, vai izmantot to atvasinātam darbam, izņemot gadījumus, kad tas viennozīmīgi atļauts vai pieprasīts ar likumu, vai arī Google jums rakstiski to atļāvis darīt.

9.3. Saskaņā ar 1.2. sadaļu jūs nedrīkstat piešķirt savas tiesības izmantot Programmatūru (vai garantēt apakšlicenci uz tām), garantēt drošības procentus savās tiesībās izmantot Programmatūru vai kā citādi pārcelt kādu daļu savu tiesību izmantot Programmatūru, izņemot gadījumus, kad Google jums ir devis skaidri formulētu rakstisku atļauju rīkoties citādi.

10. Satura licence no jums

10.1. Jūs saglabājat jums jau piederošās autortiesības un jebkuras citas tiesības uz Saturu, kuru iesniedzat, publicējat vai attēlojat Pakalpojumos.

11. Programmatūras atjaunināšana

11.1. Jūsu izmantotā programmatūra laiku pa laikam var automātiski lejupielādēt un instalēt atjauninājumus no Google. Šie atjauninājumi ir veidoti, lai uzlabotu, papildinātu un tālāk attīstītu Pakalpojumus, un tie var būt kļūdu labojumi, paplašinātas funkcijas, jauni programmatūras moduļi un pilnīgi jaunas versijas. Jūs piekrītat saņemt šādus atjauninājumus (un ļaut Google tos jums piegādāt) kā daļu no Pakalpojumiem.

12. Attiecību pārtraukšana ar Google

12.1. Noteikumi paliek spēkā, līdz jūs vai Google tos pārtrauc, kā norādīts tālāk.

12.2. Google drīkst jebkurā laikā pārtraukt tā likumīgo vienošanos ar jums, ja:

(A) esat pārkāpis kādu no Noteikumu prasībām (vai esat veicis darbības, kas skaidri norāda, ka neplānojat vai nespējat izpildīt Noteikumu prasības; vai

(B) Google tā rīkoties pieprasa likums (piemēram, ja Pakalpojumu sniegšana jums ir vai kļūst nelikumīga); vai

(C) partneris, ar ko kopā Google jums sniedza Pakalpojumus, ir pārtraucis savas attiecības ar Google vai beidzis sniegt Pakalpojumus jums; vai

(D) Google pārtrauc sniegt Pakalpojumus lietotājiem valstī, kurā jūs dzīvojat vai no kuras jūs izmantojat šos pakalpojumus; vai

(E) Google Pakalpojumu nodrošināšana jums pēc Google uzskatiem vairs nav komerciāli dzīvotspējīga.

12.3. Nekas no šajā Sadaļā minētā neietekmēs Google tiesības saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumu 4. sadaļu.

12.4. Ja šie Noteikumi vairs nav spēkā, visas likumīgās tiesības, pienākumus un saistības, no kā jūs un Google ir guvis labumu vai kuri uz jums attiecas (vai ko esat saņēmis laika gaitā, kamēr Noteikumi bija spēkā), vai kurām nav noteikts ierobežojums laikā, šī pārtraukšana neietekmēs, un 19.7. punktā minētās prasības turpinās attiekties uz šīm tiesībām, pienākumiem un saistībām bez ierobežojuma laikā.

13. Garantiju izslēgšana

13.1. Pakalpojumi tiek sniegti "kādi tie ir", un Google, tā Filiāles un Apakšuzņēmēji, un tā licences devēji attiecībā uz Pakalpojumiem nesniedz jums nekādu garantiju.

13.2. Īpaši uzņēmums Google, tā Filiāles un Apakšuzņēmēji, un licences devēji nenodrošina un negarantē, ka:

(A) jūsu Pakalpojumu izmantošana atbildīs jūsu prasībām,

(B) jūsu Pakalpojumu izmantošana būs netraucēta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām,

(C) visa informācija, ko saņemsit Pakalpojumu izmantošanas rezultātā, būs precīza un uzticama, un

(D) tiks laboti visu programmatūru, kas jums sniegtas kā Pakalpojumu daļa, darbības vai funkciju defekti.

13.3. Uz Pakalpojumiem neattiecas nekādas garantijas vai citi noteikumi (tostarp jebkādi netieši norādīti noteikumi kā apmierinoša kvalitāte, piemērotība nolūkam vai aprakstam), izņemot tos, kas ir skaidri izteikti šajos Noteikumos.

13.4. Nekas no Noteikumos minētā neietekmē likumā noteiktās tiesības, kas jums vienmēr pienākas kā klientam un kuru mainīšanai vai atsaukšanai jūs nevarat līgumiski piekrist vai attiekties no tā.

14. Atbildības ierobežojumi

14.1. Nekas šajos Noteikumos neizslēdz vai neierobežo uzņēmuma Google atbildību par zaudējumiem, kas var nebūt likumīgi izslēgti vai ierobežoti ar likumu.

14.2. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem, kas aprakstīti 14.1. punktā., uzņēmums Google, tā Filiāles un Apakšuzņēmēji, un tā licences devēji nav atbildīgi par:

(A) jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas jums var rasties. Tas ietver visus peļņas zaudējumus (kas radušies tieši vai netieši), visus firmas prestiža vai uzņēmuma reputācijas zaudējumus, vai jebkādus jūsu ciestos informācijas zudumus;

(B) jebkādus zaudējumus vai bojājumus, ko izraisa:

(i) jebkāda paļāvība attiecībā uz jebkuru reklāmu pilnību, precizitāti vai pastāvēšanu vai ko izraisa jebkādas attiecības vai darījumi starp jums un jebkuru reklāmdevēju vai sponsoru, kura reklāma parādās Pakalpojumos;

(ii) Jebkādas izmaiņas, ko Google var veikt Pakalpojumos, vai jebkāda pastāvīgas vai īslaicīgas Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana (vai jebkura Pakalpojumu iespējas pārtraukšana);

(iii) jebkura Satura un citu Pakalpojumu izmantošanas laikā vai ar Pakalpojumiem uzturētu vai pārraidītu sakaru datu dzēšana, bojāšana vai nespēja to saglabāt;

(iii) jūsu nespēja sniegt Google precīzu konta informāciju;

(iv) jūsu nespēja droši un konfidenciāli saglabāt savu paroli vai konta informāciju.

14.3. Ierobežojumi Google atbildībā attiecībā pret jums, kas minēti 14.2. punktā, ir spēkā neatkarīgi no tā, vai Google ir ticis brīdināts par jebkādu šādu zudumu rašanos iespēju vai ir par tiem zinājis, vai ne.

15. Autortiesību un preču zīmju politikas

15.1. Google politika ir atbildēt uz ziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem, kas atbilst piemērojamajam starptautiskajam intelektuālā īpašuma likumam (tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam), un likvidēt atkārtotu pārkāpēju kontus. Plašāk par Google politiku lasiet vietnē http://www.google.co.uk/dmca.html.

15.2. Google izmanto preču zīmju sūdzību procedūru attiecībā uz Google reklāmu uzņēmējdarbību, par kuru informāciju iespējams atrast vietnē http://www.google.co.uk/tm_complaint.html.

16. Reklāmas

16.1. Daži Pakalpojumi tiek finansēti, izmantojot reklāmas ienākumus, tāpēc tos var izmantot reklāmām un produktu virzīšanai. Šīs reklāmas var būt mērķētas uz Pakalpojumos saglabātās informācijas saturu, Pakalpojumos veiktajiem meklējumiem vai citu informāciju.

16.2. Google nodrošināto reklāmu veidu, režīmu un apjomu Pakalpojumos var mainīt bez īpaša iepriekšēja brīdinājuma.

16.3. Kā atlīdzību par to, ka Google sniedz jums piekļuvi Pakalpojumiem un iespēju tos izmantot, jūs piekrītat, ka Google drīkst Pakalpojumos izvietot reklāmas.

17. Cits saturs

17.1. Pakalpojumi var iekļaut saites uz citām tīmekļa vietnēm, saturu vai resursiem. Uzņēmumam Google var nebūt kontroles pār kādām tīmekļa vietnēm vai resursiem, ko nodrošina uzņēmumi vai personas, kas nav Google.

17.2. Jūs apzināties un piekrītat, ka Google nav atbildīgs par šādu ārēju tīmekļa vietņu vai resursu pieejamību un uzņēmums nesankcionē reklāmas, produktus vai citus materiālus, kas atrodas šādās tīmekļa vietnēs vai resursos vai ir pieejami no tiem.

17.3. Jūs apzināties un piekrītat, ka uzņēmums Google nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums var rasties šādu ārēju tīmekļa vietņu vai resursu pieejamības dēļ, vai jebkādu paļāvību gadījumā, kas jums bijušas par jebkuru šādās tīmekļa vietnēs vai resursos reklamētu produktu, preču vai citu materiālu pilnību, precizitāti vai pastāvēšanu.

19. Izmaiņas Noteikumos

18.1. Google drīkst laiku pa laikam veikt izmaiņas Vispārējos noteikumos vai Papildu noteikumos. Kad šādas izmaiņas tiek veiktas, Google izveido jaunu Vispārējo noteikumu kopiju, kas ir pieejama vietnē http://www.google.com/accounts/TOS?hl=lv un visi jaunie Papildu noteikumi ir pieejami Pakalpojumos vai mainītajos Pakalpojumus.

18.2. Jūs saprotat un piekrītat, ka, ja izmantojat Pakalpojumus pēc datuma, kurā Vispārējie noteikumi vai Papildu noteikumi tika mainīti, Google uzskata Pakalpojumu izmantošanu kā piekrišanu atjauninātajiem Vispārējiem noteikumiem un Papildu noteikumiem.

19. Vispārējie likumīgie noteikumi

19.1. Dažreiz Pakalpojumu lietošanas laikā jūs varat (Pakalpojumu izmantošanas dēļ vai izmantojot Pakalpojumus) izmantot pakalpojumu vai lejupielādēt programmatūru, vai iegādāties preces, ko nodrošina cita persona vai uzņēmums. Iespējams, citu pakalpojumu, programmatūras vai preču izmantošanu regulē citi noteikumi starp jums un iesaistīto uzņēmumu vai personu. Šādā gadījumā šie Noteikumi neietekmē jūsu likumīgās attiecības ar šiem citiem uzņēmumiem vai personām.

19.2. Šie Noteikumi veido visu likumīgo vienošanos starp jums un Google un nosaka Pakalpojumu izmantošanu (bet izņemot visus pakalpojumus, ko Google var jums sniegt saskaņā ar citu rakstisku vienošanos), un pilnīgi aizstāj visas iepriekšējās vienošanās starp jums un Google saistībā ar Pakalpojumiem.

19.3. Jūs piekrītat, ka Google var sniegt jums ziņojumus, tostarp par Noteikumu maiņu, izmantojot elektronisko pastu, pastu vai publikācijas Pakalpojumos.

19.4. Jūs piekrītat, ka, ja Google neizmanto vai neuzspiež nekādas likumīgas tiesības vai līdzekļus, kas ir ietverti Noteikumos (vai no kā Google ir guvis labumu atbilstoši kādam piemērojamam likumam), tas nav jāuztver kā oficiāla atteikšanās no Google tiesībām, un šīs tiesības vai līdzekļi joprojām būs Google pieejami.

19.5. Ja kāda tiesa vai likums, kas ir pilnvarots izlemt šo jautājumu, lemj, ka kāds no Noteikumu punktiem nav derīgs, šis punkts tiks izņemts no Noteikumiem, neietekmējot pārējos Noteikumus. Pārējie Noteikumu punkti būs spēkā esoši un izpildāmi.

19.6. Jūs apzināties un piekrītat, ka katrs to grupu vai uzņēmumu dalībnieks, kuriem Google ir mātes uzņēmums, atbilstoši Noteikumiem ir trešās puses saņēmēji, un citi šādi uzņēmumi tiek pilnvaroti tieši realizēt visus Noteikumu punktus un paļauties uz Noteikumu punktiem, kas piešķir tiem labumu (vai tiesības). Izņemot tos, Noteikumiem nav citu personu vai uzņēmumu, kas būtu trešās puses saņēmēji.

19.7. Noteikumus un jūsu attiecības ar Google saskaņā ar šiem Noteikumiem nosaka Anglijas likums. Jūs un uzņēmums Google piekrītat iesniegt lietu tikai ekskluzīvai Anglijas tiesas jurisdikcijai, lai atrisinātu domstarpības, kuru avots ir Noteikumi. Tomēr jūs piekrītat, ka uzņēmumam Google joprojām ir atļauts pieprasīt tiesas rīkojumus (vai līdzīgu veidu steidzamu juridisku atvieglojumu) jebkurā jurisdikcijā.

2008. gada 4. decembris

Kategorija: Mani faili | Pievienoja: ilze | Birkas: Faili
Skatījumu skaits: 1067 | Lejuplāžu skaits: 1046 | Reitings: 5.0/1
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Vietnes izvēlne


Onlain spēles

LejuplādesFORUMS


Šodien dzimšanas diena:


Kategorijas iedaļa
Mani faili [1]
ilze  | (26)
ottojaaremaa  | (6)
stiene  | (3)
AIRISA  | (3)
krajpin  | (3)
Foto albūms
Gadījuma bilde:
Sieviete ar naudu
Gadījuma bilde:
Uz mēnes
Gadījuma bilde:
Bērnu mīlestība
Gadījuma bilde:
Gadījuma bilde:
5
Mini-čats
200
TOP komentāri
ilze


Komentāri: [12]


ottojaaremaa


Komentāri: [9]


Lilli


Komentāri: [4]


AIRISA


Komentāri: [4]


osis123


Komentāri: [1]


Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0Saitā reģistrējušies
Pavisam kopā: 247
Pēdējā mēneša laikā: 0
Pēdējā nedēļā: 0
Vakar: 0
Šodien: 0

 No viņiem
Administrātore: 1
Eksperti: 0
Aktīvi lietotāji: 3
Reģistrējušies: 243

 No viņiem
Vīrieši: 109
Sievietes:138


Šodien šeit bijuši:Ieejas forma

Meklēšana


Tagu mākonis
Faili muzika Photoshop art Design wallpaper Opera Windows graphics love 3D fantasy Lady Gaga rokdarbi games Speeles Ugunsgrēks photoshapes Dārzniecība Zirgi Seriaali fashion mobiilie vinnai un vinnam Bērns Beerns O kartes akademija Sievietem speles